Garanti för Tobii Dynavox-produkter

Vår garanti

Tobii Dynavox garanterar, under en period på tjugofyra (24) månader beräknat från leveransdatum1, att våra levererade produkter (”Produkter”):

 • I all väsentlighet motsvarar vad som anges i Produktspecifikationerna,
 • är fria från material- och tillverkningsfel,
 • fungerar för avsedd användning.

Om du upptäcker en defekt i din Produkt kommer Tobii Dynavox att, enligt eget val, reparera eller ersätta din Produkt med en ny eller reparerad Produkt av samma eller liknande modell.

Begränsningar i garantin

Denna garanti gäller inte förbrukningsvaror såsom batterier, såvida intesådan defekt uppstått till följd av material- eller tillverkningsfel i Produkten. Tobii Dynavox garanterar att, där tillämpligt, att Produktbatterier väsentligen ska fungera i enlighet med deras specifikationer under:

 1. nittio (90) dagar från leverans vad gäller utbytbara batterier.
 2. tolv (12) månader från leverans vad gäller Produkter med inbyggda batterier.

Produkter och tillbehör som inte är tillverkade av Tobii Dynavox omfattas inte av denna garanti, och inte heller defekter eller bristande funktionalitet som orsakats av:

 • tredjepartsprodukter
 • justering eller ändring av Produkten
 • ett användande av Produkten som inte är i enlighet med dess avsedda syfte
 • ett användande av Produkten på ett sätt eller för ett syfte som inte överensstämmer med Produktens användarmanual
 • försummelse
 • normalt slitage på Produkten

Tobii Dynavox Garanti upphör att gälla om vi bedömer att defekten eller skadan på Produkten uppkommit till följd av att någon som inte är auktoriserad av Tobii har utfört service eller gjort annan åverkan på Produkten.

Ansvar

Tobii Dynavox skall inte, under några omständigheter, hållas ansvariga för någon indirekt skada eller följdskada, inklusive men inte begränsat till, förlorade intäkter eller vinst. Tobii Dynavox:s ansvarsskyldighet enligt denna garanti är begränsad till det totala ordervärdet av levererade Produkter och tjänster.

Ingen av parterna ska hållas ansvarig för brister eller förseningar i några åtaganden till följd av händelser som inte är möjliga att förutse eller kontrollerbara för parterna, såsom men inte begränsat till krig, eldsvåda, explosion, konflikter på arbetsmarknaden, naturkatastrofer, embargon eller andra myndighetsåtgärder eller restriktionersom påverkar parternas åtaganden. Denna ansvarsfrihet gäller under förutsättning att parten som utsätts för sådan omständighet omedelbart skriftligen meddelar den andra parten och återupptar sina åtaganden så snart det är möjligt.

Även om vi gör vårt yttersta för att tillmötesgå dina behov om en reparation är nödvändig, innebär inte denna garanti en oavbruten användning av Produkten.

Reparation

För ytterligare information om reparation, vänligen läs Returer steg för steg.

Support

Ytterligare Produktinformation hittar du på www.TobiiDynavox.com. Vänligen kontakta vår kundservice för att erhålla ett returnummer innan du returnerar en Produkt enligt denna garanti

Tilläggsservice

För frågor rörande förlängd garanti eller andra servicemöjligheter, vänligen kontakta din Tobii Dynavox-representant.

Denna garanti ersätter alla andra garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om allmän beskaffenhet och lämplighet för ett särskilt syfte. Vissa nationella lagar tillåter inte ett uteslutande av underförstådda garantier, och i sådana fall är alla underförstådda garantier begränsade till garantitiden på 24 månader. Inga garantier gäller efter den perioden.

1 24 månaders garanti börjar gälla från det datum Produkten skickas efter att den har blivit köpt. Om Produkten repareras eller ersätts gäller garantitiden fortsatt från det datum då den ursprungliga Produkten skickades; en ny 24-månadersperiod börjar sålunda inte att gälla.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy